Artikel 1 Definities:

1.1 Abonnement: Een overeenkomst tussen de Klant en World Telecom dat recht geeft aan de Klant om voor een bepaalde bedrag te kunnen bellen in een vooraf afgesproken periode voor een vooraf afgesproken duur naar vooraf afgesproken bestemmingen.

1.2 Account: de gebruikersnaam (namen) en het wachtwoord/PIN waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem, en administrative handelingen kan verrichten in het klanten portaal van World Telecom;

1.3 Accountgegevens : gegevens betreffende de Klant die World Telecom verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede – indien van toepassing en voor zover mogelijk – telefoonnummers, bankrekeningnummers;

1.4 World Telecom: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Itnomy bv., statutair gevestigd te Hoofddorp.

1.5 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.6 Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst;

1.7 Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker die gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden van World Telecom. Eindgebruiker is tevens onder de klant begrepen.

1.8 Geschillencommissie: de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, Borderwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze onafhankelijke geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (zie www.degeschillencommissie.nl)

1.9 Internationale telefoonnummer: Een telefoonnummer in een ander land dat World Telecom voor klant heeft geregeld

1.10 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie World Telecom een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie World Telecom een aanbieding doet;

1.11 Nederlandse telefoonnummer: Een Nederlandse telefoonnummer dat World Telecom voor klant heeft geregeld

1.12 Nummerportabiliteit: De mogelijkheid voor een abonnee om zijn telefoonnummer te behouden als hij van de ene telefonie-aanbieder overstapt naar een andere.

1.13 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen World Telecom en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.14 Pay-as-you-go Account: Een account soort waar klanten prepaid saldo moeten kopen om daarmee te kunnen telefoneren.

1.15 Randapparatuur: apparatuur in eigendom van de Klant, die bestemd is om rechtstreeks of indirect op een modem aangesloten te worden of met een draadloze of Mobiel data netwerk met de systemen van World Telecom verbonden kan worden, ten behoeve van telefonie gesprekken.

1.16 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur van World Telecom waarmee World Telecom de Klant toegang tot de telefonie diensten verleent;

1.17 Telefonie Dienst: De digitale telefonie dienst van World Telecom gebaseerd op VoIP techniek

1.18 Telefonie Gegevens: gegevens omtrent het telefoniegedrag van de Klant die de Klant genereert op het Systeem;

1.19 VoIP: “Voice over IP” waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van World Telecom en de Klant.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door World Telecom uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt World Telecom niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover World Telecom een order van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die termijn de offerte accepteert, heeft World Telecom het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.

3.2 In het geval van een op afstand gesloten Overeenkomst heeft de Consument Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden door dit binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan World Telecom mede te delen. De Klant is alsdan geen vergoeding aan World Telecom verschuldigd. Dit herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten of -diensten.

3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor Pay-as-you-go accounts zijn voor onbepaalde tijd.

3.4 Na afloop van de overeengekomen termijn wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten.

3.5 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden opgezegd.

3.6 World Telecom stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

3.7 Indien de Klant gedurende drie maanden geen gebruik maakt van gratis uitgegeven telefoonnummers behoudt World Telecom zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen en de betreffende telefoonnummers aan derden uit te geven.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 World Telecom heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 30 dagen in werking zullen treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, heeft de Klant het recht om binnen de genoemde 30 dagen na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing in werking treedt.

4.2 World Telecom heeft met name het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, callbacknummers, in de log-in procedure, in het Account, in in de IP-adressen. World Telecom zal de Klant in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Klant nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen.

4.3 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel danwel een voor de branche relevante rechterlijke uitspraak World Telecom noodzaakt tot het aanpassen van haar Voorwaarden, de Overeenkomst, de Dienst [en/of de tarieven], kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst op te zeggen.

4.4 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 5 Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst

5.1 De Klant draagt zorg voor de voor het gebruik van de Dienst noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. World Telecom is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. Indien het telefonie verkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst door de klant of door het gebruik van de aangesloten apparatuur, zal de Klant aan de door World Telecom te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van World Telecom noodzakelijk is, kan World Telecom de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

5.2 De Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig telefoniegebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige gebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Klant geen wettelijke regels overtreden.

5.3 De Klant is verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen ter beveiliging van zijn computer, IP telefonie apparatuur, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

5.4 Het is de Klant niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

5.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) telefonie-misbruik door de Klant heeft World Telecom het recht zonder nadere aankondiging de Dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen. De Klant is alsdan gehouden de instructies van World Telecom op te volgen. World Telecom is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Klant of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van de Dienst op grond van geconstateerd of vermoed misbruik.

5.6 Behoudens toestemming van World Telecom is het de klant niet toegestaan zijn Account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven. De Klant staat jegens World Telecom in voor al het gebruik dat – al dan niet met zijn toestemming – van zijn Account wordt gemaakt.

5.7 Het is de Klant toegestaan om aan hem uitgegeven telefonie-accounts – om niet – ter beschikking te stellen van een (familielid en/of) huisgenoot, met dien verstande dat de Klant, dus uitdrukkelijk ook in voorkomende gevallen de eindgebruiker, contractspartij van World Telecom blijft en onverminderd verantwoordelijk is voor het gebruik van de accounts, gebruikersnaam en wachtwoord, ook indien dit gebruik zonder de toestemming van de Klant geschiedt.

5.8 Bij verlies of diefstal van de randapparatuur danwel de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van telefoniedienst, dient de Klant World Telecom daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. World Telecom zal alsdan de levering van de dienst opschorten (tijdelijk buiten gebruik stellen). De Klant is de gebruiksvergoedingen voor telefonie verschuldigd tot aan het moment waarop de buitengebruikstelling plaatsvindt. Bij buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting op het netwerk op grond van verlies of diefstal zijn alle kosten die hiermee verband houden voor rekening van de Klant. World Telecom is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van telefoniediensten.

Artikel 6 Verplichtingen van World Telecom: wat kan en wat kan niet, nationale een internationale telefoonnummers

6.1 Alle randapparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van telefonie nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van World Telecom telefonie worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van World Telecom.

6.2 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van telefonie, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan World Telecom daartoe verplicht, heeft World Telecom het recht aan de Klant toegekende telefoonnummers te wijzigen.

6.3 Het nationaal noodnummer 112 is aankiesbaar gesteld voor Nederlandse Klanten en verbindt te allen tijde door met de Nederlandse alarmcentrale. Indien Klant zich in het buitenland bevindt, dient hij via een lokale telefoonaansluiting het aldaar geldende noodnummer te bellen.

6.4 World Telecom neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of nummerinformatiedienst, tenzij World Telecom daartoe is verplicht op grond van wet- of regelgeving.

6.5 World Telecom is een internationaal VOIP dienst. Niet alle nummers in alle landen kunnen gebeld worden met World Telecom. 0900 betaald informatie diensten in Nederland zijn zeer beperkt bereikbaar met World Telecom systeem. Indien het bellen naar 0900 nummers voor de Klant van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen.

Artikel 7 Beschikbaarheid Dienst

7.1 World Telecom is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als World Telecom op enig moment beslist. World Telecom behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren.

7.2 World Telecom spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. World Telecom kan echter in dit opzicht geen garanties geven. Onder meer door technische storingen kan World Telecom geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. Indien en voor zover onbelemmerde toegang voor de Klant van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen.

7.3 World Telecom is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door World Telecom te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het Systeem en/of de Dienst. World Telecom zal de Klant tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij dit zo spoedig mogelijk achteraf doen.

Artikel 8: Diensten van derden

8.1 World Telecom stelt ten behoeve van telefonie software ter beschikking, welke via de website kan worden gedownload. Deze software wordt door World Telecom gratis gedistribueerd. Indien de Klant software van derden gaat gebruiken ten behoeve van telefonie, wordt met die door de Klant gekozen softwareleverancier een separate licentieovereenkomst gesloten.

8.2 World Telecom is voor enig functioneren van de software niet aansprakelijk.

Artikel 9 Vergoedingen

9.1 World Telecom zal voor de Dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door World Telecom vastgestelde tarieven, onder meer gepubliceerd op World Telecom’s website.

9.2 Die vergoedingen kunnen bestaan uit éénmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde vaste bedragen en periodiek verschuldigde variabele (gebruiksafhankelijke) bedragen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

9.3 Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen is de administratie van World Telecom doorslaggevend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 10 Betaling

10.1 De aan World Telecom verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. World Telecom zendt de Klant daartoe (elektronische) facturen. De Klant is verplicht om de facturen van World Telecom binnen de gestelde termijn te betalen. Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Klant, niet zijnde een Consument, heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens World Telecom op te schorten danwel vorderingen te verrekenen.

10.2 Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. World Telecom zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Dat geldt ook indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt.

10.3 De Klant is vanaf datum verzuim over alle bedragen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Daarnaast is de Klant verplicht World Telecom alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

10.4 Indien op enig moment bij World Telecom gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft World Telecom het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de Klant te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van World Telecom aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

10.5 Bezwaren tegen de hoogte van de door World Telecom in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum bij World Telecom kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

10.6 De Klant betaalt abonnementsgelden voor telefonie, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Bellen-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

10.7 De Klant betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.

10.8 Eventueel opgebouwde beltegoeden behorend bij een Bellen-account zijn niet overdraagbaar aan andere accounts of aan derden. Openstaande beltegoeden komen bij beëindiging van het Bellen-account te vervallen en worden niet gerestitueerd.

10.9 World Telecom behoudt zich het recht voor betaling middels automatische incasso danwel vooruitbetaling van het beltegoed te verlangen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien World Telecom door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan World Telecom niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden worden ook maar niet uitsluitend gerekend: stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen. In geval van overmacht vervalt de verplichting van World Telecom tot nakoming van de Overeenkomst. World Telecom is dan geen schadevergoeding verschuldigd. World Telecom is gehouden om aan uitsluitend een Consument-Klant een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.

11.3 Indien de overmachttoestand langer dan twee weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. De Klant heeft ingeval van overmacht van World Telecom geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

12.1 Bij verzuim van de Klant of in een van de in artikel 12.4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van World Telecom op de Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is World Telecom bevoegd tot opschorting van de levering (buitengebruikstelling) van de Dienst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van World Telecom op grond van de wet of de Overeenkomst.

12.2 In geval van verzuim van de Klant zal World Telecom de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door World Telecom gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de Klant kosten verschuldigd.

12.3 Zowel World Telecom als de Klant kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.

12.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, alsmede in geval de Klant handelingsonbekwaam is of wordt, onder bewind wordt gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij World Telecom binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 13 Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering door World Telecom van de Overeenkomst (storingen in het functioneren van de Dienst) dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk of elektronisch of telefonisch bij World Telecom te worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de Klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De Klant zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door World Telecom in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Dienst en daarmee samenhangende factoren. Indien de Klant niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.

13.2 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in een Dienst zal World Telecom zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk weg te nemen teneinde het volledig gebruik van de Dienst door de Klant mogelijk te maken. Voor zover mogelijk zal World Telecom de Klant informeren over de termijn waarbinnen het herstel zal kunnen plaatsvinden.

13.4 Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van World Telecom. World Telecom kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de Klant.

13.5 Door voldoening aan de in dit artikel alsmede in artikel 10.5 opgenomen verplichtingen is World Telecom jegens de Klant volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid World Telecom

14.1 World Telecom is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door World Telecom van de Overeenkomst c.q. het gebruik door de Klant van de Dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name wordt onder gevolgschade ook verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het telefonie bij World Telecom of derden, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedures, en Account.

14.2 In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van World Telecom tegenover niet-Consumenten, te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de Klant aan World Telecom betaalde vergoedingen exclusief BTW, zulks met een maximum van EUR 10.000,– per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

14.3 World Telecom is tegenover de Klant per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan World Telecom verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is World Telecom tegenover één en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan World Telecom verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).

14.4 Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van World Telecom op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet.

14.5 Voorts zal World Telecom geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van World Telecom danwel haar personeel.

14.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan World Telecom te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van World Telecom is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Vrijwaring door Klant

15.1 De Klant vrijwaart World Telecom tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op World Telecom zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van de Dienst is gemaakt, dan wel de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 De Klant is zowel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst alsook ten behoeve van de facturering verplicht World Telecom de juiste persoons- of bedrijfsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers te verstrekken. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan World Telecom schriftelijk danwel elektronisch te worden doorgegeven. De Klant staat er jegens World Telecom voor in dat deze gegevens juist zijn.

16.2 World Telecom bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is het privacy statement van World Telecom, zoals gepubliceerd op World Telecom’s website, van toepassing.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

17.1 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te verkrijgen tot het Systeem, het Systeem te gebruiken en in dat kader eveneens gebruik te maken van de documentatie en programmatuur. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake blijven berusten bij World Telecom en/of de toeleveranciers van World Telecom. Het is de Klant niet toegestaan de documentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en backup-doeleinden.

17.2 Bij het maken van kopieën zal de Klant alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd laten. Indien derden met betrekking tot de Dienst rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient de Klant deze terstond van de rechten van World Telecom op de hoogte te stellen alsmede World Telecom daarover in te lichten. Uitsluitend World Telecom is alsdan gerechtigd in deze kwestie op te treden. De Klant zal World Telecom ter zake zijn medewerking verlenen. Indien en voor zover World Telecom rechten van anderen geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of anderszins die door Klant aan World Telecom voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt, zal de Klant World Telecom voor alle schade die ter zake mocht ontstaan vrijwaren.

Artikel 18 Verhuizing

18.1 Indien de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres aan World Telecom mede te delen. De Klant kan zijn aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de aansluiting niet realiseerbaar is. In het geval dat Klant een telefoonnummer met een gewone netnummer heeft, dan is klant verplicht om een nieuwe telefoonnummer te kiezen die overeenkomt met de netnummer van zijn nieuwe adres. Uitsluitend de Consument-Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

18.2 World Telecom stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de aansluiting/telefoonnummer zal plaatsvinden. Indien de nieuwe aansluiting op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is World Telecom niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de aansluiting vastgesteld.

18.3 De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen als bedoeld in artikel 9 en de kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting, te betalen. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting worden bekend gemaakt op de website van World Telecom.

Artikel 19 Contractsovername

19.1 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van World Telecom. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

19.2 World Telecom is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

Artikel 20 Verjaringstermijn

20.1 Voor de Klant, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op deze Voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen tussen de Consument-Klant en World Telecom over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Consument-Klant als door World Telecom aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

21.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument-Klant zijn klacht eerst bij World Telecom heeft ingediend.

21.4 Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

21.5 Indien de Consument-Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is World Telecom aan deze keuze gebonden. Indien World Telecom een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet World Telecom de Consument- verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of de Consument-Klant daarmee akkoord gaat. World Telecom dient bij dit verzoek te vermelden dat World Telecom zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken.

21.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

21.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten. World Telecom is een merknaam van Itnomy BV. Bezoek- en Postadres: Tijnmuiden 93, 1046AK Amsterdam.